telefon-zabezpieczenia-ppoz

Szkolimy:

 • pracodawców
 • osoby kierujące pracownikami
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno - biurowych
 • inne grupy pracownicze (instruktaż ogólny).
 • Organizujemy szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w postaci instruktażu oraz kursu

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia w zakresie BHP:

1. Szkolenie wstępne:

1. szkolenie wstępne obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy),

2. szkolenia wstępne przeprowadzane są według programów opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk).

2. Szkolenie wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny:

1.instruktaż ogólny - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy - przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych, odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

3. Szkolenie wstępne w zakresie BHP - instruktaż stanowiskowy:
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy dla:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na wyżej wymienione stanowisko oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń itp.,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta, odbywającego praktyki studenckie.


Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.


4. Szkolenie okresowe w zakresie BHP odbywają:
szkolenie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

1.osoby będące pracodawcami,
2.osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści).

szkolenie okresowe w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

1.pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
2.pracownicy inżynieryjno - techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
3.pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.pracownicy administracyjno - biurowi i inni, niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


5. Szkolenie w zakresie BHP - okresowe:
1.szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata,
2.szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych,na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników - nie rzadziej niż raz w roku,
3.pozostali - nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).


6. Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP:
Pracodawco ! Po ukończeniu takiego kursu będziesz mógł sam przeprowadzać szkolenia wstępne pracownikom w swojej firmie !!! Nie odwlekaj tej decyzji !!! Prowadź skrupulatnie sprawy bhp, a twój sen będzie spokojny.