telefon-zabezpieczenia-ppoz

Szkolenie ma na celu kształtowanie umiejętności z zakresu stosowania zasad GHP i GMP oraz wdrażania i aktualizowania systemu HACCP.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz wiedzę niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a dzięki zajęciom warsztatowym poznasz praktyczne rozwiązania dotyczące opracowywania procedur, instrukcji, formularzy, analizowania zagrożeń, monitorowania oraz weryfikowania i aktualizowania systemu.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:
Pracowników działów obsługi gastronomicznej, osób odpowiadających za politykę bezpieczeństwa żywności, osób wyznaczonych do samodzielnego wdrażania systemu HACCP, pracowników i kierowników działów jakości oraz menadżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę nt. systemu HACCP.

Metodyka zajęć:
Wykład, prezentacja i analiza przykładów, ćwiczenia, zadania indywidualne i grupowe.

Program szkolenia:

1.Przepisy prawne krajowe i wspólnotowe w zakresie bezpieczeństwa żywności
2.Rodzaje zagrożeń w żywności (biologiczne, chemiczne, fizyczne), ich źródła oraz sposoby zapobiegania
3.Zasady GHP/GMP

 • lokalizacja i otoczenie zakładu, maszyny i urządzenia
 • procesy mycia i dezynfekcji
 • zaopatrzenie w wodę
 • postępowanie z odpadami
 • zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie
 • higiena i szkolenie personelu
 • dostawa i przyjęcie surowców, magazynowanie i postępowanie z surowcami
 • procesy obróbki wstępnej
 • procesy obróbki właściwej
 • przechowywanie produktów

4.Opracowywanie procedur, instrukcji, prowadzenie zapisów w zakresie GHP/GMP
5.Wdrażanie systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego

 • Utworzenie zespołu HACCP
 • Opisanie receptur wraz z określeniem przeznaczenia konsumenckiego
 • Podział potraw na grupy i opracowanie schematu procesu technologicznego
 • Weryfikacja schematu procesu technologicznego
 • Sporządzenie listy zagrożeń oraz listy środków prewencyjnych
 • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
 • Określenie celów i granic tolerancji dla każdego CCP
 • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP
 • Ustalenie działań korygujących
 • Ustalenie procedury weryfikacji
 • Prowadzenie dokumentacji i zapisów

6.Zasady audytowania systemu HACCP
7.Przykłady praktyczne