telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Zgodnie z rozporządzeniem §33. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 poz. 719)] z każdego miejsca w obiekcie, które jest przeznaczone do przebywania w nim ludzi, należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, które muszą umożliwić szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy, która może być zagrożona lub objęta pożarem.

Znakami ewakuacyjnymi określa się znaki informacyjne o kształcie prostokąta lub kwadratu, które dostarczają wizualnej informacji o przebiegu drogi ewakuacyjnej. Powinny być widoczne przy świetle dziennym, sztucznym oraz w przypadku kiedy nie są oświetlone żadnym światłem.

Znaki ewakuacyjne (elementy biernego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego) są niezwykle ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo i sprawność przeprowadzania ewakuacji. W sytuacji zagrożenia znaki ewakuacyjne mają bardzo ważną funkcje – dzięki dobrze widocznym i zrozumiałym piktogramom wskazują jednoznacznie kierunek ewakuacji i dzięki temu wprowadzają racjonalne zachowanie się ludzi. Nie mogą się wzajemnie wykluczać lub wprowadzać w błąd osób, które się nimi kierują.

Oznakowanie PPOŻ obiektu spełnia równie ważną funkcje, ponieważ pozwala jednoznacznie określić w których miejscach zlokalizowane są urządzenia przeciwpożarowe (hydranty, podręczny sprzęt gaśniczy), pozwalające na skuteczną walkę z ogniem. Sprzęt rozmieszczony w obiekcie powinien być oznakowany (tak jak drogi i kierunki ewakuacji) w sposób widoczny, umożliwiający łatwą lokalizacje i użycie. Należy pamiętać, że w warunkach pożaru, kiedy dym utrudnia oddychanie i zmniejsza widoczność, odpowiednio dobrane i umieszczone znaki fluorescencyjne (świecące w ciemności) ułatwiają podjęcie szybkiej i sprawnej akcji gaśniczej. Pozwala to znacznie ułatwić ewakuacje oraz pomniejszyć straty pożarowe.

Nasi pracownicy rozmieszczają znaki zgodnie z zasadami umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.