telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, wizję lokalną obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Instrukcja składa się z:
1.Część opisowa - opracowana zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te- renów (Dz. U. Nr 109, Poz. 719).
2.Część graficzna - zawierająca rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu/ów na działce itd..
3.Załączniki - np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wg wymagań.

Potrzebne informacje

Kontaktując się telefonicznie bądź wysyłając zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o przygotowanie poniższych informacji (przyspiesza i ułatwia nam to wycenę takiego dokumentu):
•Powierzchnia obiektu; kubatura, wysokość bądź liczba kondygnacji.
•Krótki opis czym zajmuje się firma (prace biurowe, zakład produkcyjny (krótka charakterystyka procesu), centrum logistyczne, instytucja, hotel, magazyn itp.).
•Posiadana dokumentacja (projekt budowlany, rzuty kondygnacji budynku w formie elektroczninej - dowolnego formatu, rzuty w formie papierowej.

 

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca  2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §6.1, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowe dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe:

1) Przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych o kubaturze brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową powyżej 1000 m3

2) Dla budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową w których występuje strefa zagrożenia wybuchem w tym dla stacji paliw płynnych, stacji gazu.


Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §6.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać:

1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;

2) Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowychi gaśnic;

3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;

6) Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. N109, poz. 719) §6.4 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. oferuje Państwu opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokumentacja opracowana jest przez zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego.
Po zapoznaniu się z obiektem i dokumentacją projektową określamy zakres wymagań jakie musi zawierać  IBP.
Dodatkowo jako załącznik do Instrukcji zostaje opracowany w postaciprojektu ( część graficzna instrukcji) kierunek drogi ewakuacyjnej oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnych z PN.

Instrukcja jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych, Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Opracowana dokumentacja opisowa i rysunkowa przechowywana jest w archiwum elektronicznym naszej firmy co pozwoli na sprawną aktualizację w przyszłości.