telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) mają obowiązek oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami szereg elementów z zakresu ochrony przeciwpożarowych dotyczących m.in. ewakuacji, podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, dróg pożarowych.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z doborem i oznakowaniem Waszych obiektów zgodnie z  wymogami ochrony przeciwpożarowej. Stosowane przez nas wyroby spełniają wymagania Polskich Norm oraz posiadają certyfikaty wydane przez CNBOP. Wszystkie znaki ewakuacyjne i ochrony p. poż. są dostępne z zastosowaniem materiałów fotoluminescencyjnych. Wszystkie oferowane przez nas znaki są zgodne z PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02.