telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §33.1 - w obiektach i na terenach przyległych gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana Ocena Zagrożenia Wybuchem.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. oferuje Państwu opracowanie „Oceny Zagrożenia Wybuchem”, która obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem określona jest zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.