telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Przeglądy hydrantów wewnętrznych  polegają na pomiarze m.in. ciśnienia i wydajności. Po zakończonym badaniu wydany jest protokół przeglądu/konserwacji honorowany przez Państwową Straż Pożarną.  Hydrant zostaje oznaczony naklejką kontrolną "sprawdzony" wraz z datą  i pieczęcią imienną konserwatora. Konieczność wykonywania przeglądów i badań hydrantów wewnętrznych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. - §3 i §18 (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

  • Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
  • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  • Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) postanawia:

§18 ust.1 Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

  1. dla hydrantu 25 – 1,0 dcm3 /s,
  2. dla hydrantu 52 – 2,5 dcm3 /s.


§18  ust.2 Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego,
z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.

PHT SUPON Kielce oferuje Państwu profesjonalne wykonanie pomiarów parametrów technicznych hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych wraz    z dokumentacją powykonawczą, przyrządem zaprojektowanym przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie Nr 334/BT/013/CNBOP ZPQ-/PA-5 zgodnie z obowiązującymi normami:

  • PN-EN 671   Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.
  • PN-94/B-02816   Ochrona przeciwpożarowa budynków.

Suche piony

  • PN-72-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zabezpieczenie wodne.

Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa.

  • PN-93/M.-53950/01 Pomiary strumienia masy i strumienia objętości płynów za pomocą zwężek pomiarowych.


Zakres pomiarów parametrów hydrantów zewnętrznych  i wewnętrznych obejmuje: