telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.  Nr 75, poz. 690  z  późn. zm. ) § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

PHT SUPON Kielce wykonuje zabezpieczenia ogniochronne przepustów i grodzi kablowych w szerokiej gamie zastosowań technicznych, posiadających klasę odporności ogniowej  EI 60 i oraz wymagane atesty.