telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

PHT Supon Sp. z o.o. Klientom zapewnia kompleksową usługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegającą m.in. na doborze, rozmieszczeniu i montażu odpowiedniego wyposażenia. Ponadto przygotowujemy kompletne plany bezpieczeństwa pożarowego wraz z instrukcjami, wytyczaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Prowadzimy przeglądy sprzętu ppoż.

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Ekspertyzy pożarowe
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Uzgadnianie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej


Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.
14 sierpnia 2009 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej dotyczy projektów obiektów budowlanych, w stosunku do których Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektów, wymagających uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nich rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Wprowadzono następujące definicje:

 • obiekt budowlany - należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego;
 • zagrożenie wybuchem - należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa w przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Jakie projekty wymagają uzgodnienia?
Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:

 • budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 • budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
 • budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 • obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;
 • budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,występuje zagrożenie wybuchem,
 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 • obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;
 • parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
 • sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
 • tunelu o długości ponad 100 m.

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa powyżej, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.
Podstawa uzgodnienia
Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

 • powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;
 • odległość od obiektów sąsiadujących;
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych;
 • przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;
 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;
 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
 • podział obiektu na strefy pożarowe;
 • klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
 • warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
 • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
 • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
 • wyposażenie w gaśnice;
 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;drogi pożarowe.


Należy zwrócić uwagę, że powyższe dane, niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, przedstawia się w części opisu technicznego projektu, w całości lub w części, w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich występowania w obiekcie budowlanym.
Tryb dokonywania uzgodnień projektu budowlanego
W ramach uzgodnień projektu budowlanego rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania:
wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego organu o udzieleniu zgody na to odstępstwo;
zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.


Rzeczoznawca w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego przesyła komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu, podając w nim dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Wymagania takie stosuje się odpowiednio do przypadków odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robot niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.
Uzgodnienie projektu z rażącym naruszeniem prawa
Rozporządzenie określa, że uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego dokonane przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi, podlega unieważnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U z 2009 r. nr 119, poz. 998)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137)