telefon-zabezpieczenia-ppoz

Dział Zabezpieczeń PPOŻ

Obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2010 r. nr 57, poz. 353, z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 472 z późń. zmianami )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.  z 2009 r. Nr 56, poz. 461),
  • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona Przeciwpożarowa,
  • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,
  • PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
  • PN-B-02852:2001  Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.