telefon-elektryczny

Zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych (tj. klatek schodowych) jest wyciągnięcie dymu wraz z trującymi gazami do atmosfery, za pomocą klapy lub okna dymowego. Dzięki czemu uciekający ludzie mają możliwość bezpieczenego opuszczenia zagrożonego budynku lub strefy, a Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Straży Pożarnej może skuteczniej i efektywniej proawdzić akcję. System działa automatycznie po wykryciu dymu lub jest wyzwalany przy użyciu RPO (ręcznego przycisku oddymiania).
System oddymiający jest złożonym elektronicznym systemem czuwającym nad bezpieczeństwem ewakuujących się ludzi. System montowany jest w ewakuacyjnych klatkach schodowych w budynkach zakwalifikowanych do stref pożarowych ZL I, II, III, V oraz strefach magazynowych PM. Oddymianie klatek stosowane jest również w strefach ZL IV w budynkach wysokich i wysokościowych.
Ewakuacyjna klatka schodowa poza zastosowaniem oddymiania musi być wydzielona pożarowo drzwiami przeciwpożarowymi.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów System Oddymiający musi mieć projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Supon posiada doświadczenie i uprawnienia do wykonywania systemu grawitacyjnego oddymiania.

Wyciąg z obowiązujących przepisów:
Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa się:
Rozdział 1, § 2 pkt. 10 zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych - rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację;
Rozdział 4, § 15. 1. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:
1) zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;
6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
Rozdział 4 Drogi Ewakuacyjne
§ 245. W budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,
należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
§246 pkt. 2) Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych inne niż ZL IV i PM oraz w budynkach wysokościowych (WW), powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.