telefon-monitoring

Monitoring jest jedną z najbardziej skutecznych form zabezpieczeń.

Za pomocą Stacji Monitorowania PHT SUPON Sp. z o.o. prowadzi dozór systemów alarmowych w sposób zgodny z Polską Normą przy zastosowaniu łączy komutowanych, radiowych, dzierżawionych oraz sieci GSM. Stacje monitorowania będące na wyposażeniu firmy prowadzą dozór różnego rodzaju placówek oraz obiektów.
Posiadamy licencjonowane programy służące do monitorowania central alarmowych wszelkich typów. Operator stacji ma możliwość prowadzenia szczegółowej analizy i weryfikacji zdarzeń. Każde zdarzenie alarmowe jest rejestrowane z zaznaczeniem dokładnej daty i godziny. Prezentacja danych na ekranie monitora pozwala na łatwą identyfikację poszczególnych zdarzeń i możliwość punktowego wskazania naruszonej strefy. System umożliwia jednoczesne monitorowanie wielu obiektów.
Operatorzy Stacji monitoringu mają za zadanie prowadzenie dozoru alarmowego i technicznego chronionego obiektu. Sygnał alarmowy po dotarciu do Centrum Monitorowania zostaje poddany wnikliwej i bardzo szybkiej analizie w celu wyeliminowania do minimum interwencji będących wynikiem fałszywych alarmów.
Przed przystąpieniem do podłączenia obiektu wykonywana jest wnikliwa analiza stanu bezpieczeństwa obiektu z uwzględnieniem możliwości przełamania przez sprawcę jego strefy chronionej. System organizacji pracy, jak również sposoby monitorowania zgodne z Polską Normą zapewniają maksymalnie wysoki stopień bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Całodobowy monitoring pożarowy.
PHT SUPON Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie monitoringu lokalnych systemów sygnalizacji pożaru z do najbliższej terytorialnie KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. Urządzenia przez nas stosowane posiadają aktualne certyfikaty CNBOP oraz homologację Ministerstwa łączności.
Mając na uwadze powyższe przedstawiamy kompleksową ofertę na usługi monitorowania:

 • Podłączenie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru. W ramach powyższej usługi dostarczamy urządzenie do transmisji alarmów wraz z montażem, programujemy przedmiotowy system oraz dokonujemy sprawdzenia transmisji.
 • Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. W ramach tej usługi zobowiązujemy się do prowadzenia całodobowego nadzoru technicznego, serwisu oraz regularnej konserwacji urządzeń monitorujących.
 • Bezzwłoczne przekazanie odpowiednio terytorialnie Komendzie Państwowej Straży Pożarnej sygnału pożaru głównego. Nasze przedsiębiorstwo zobowiązuje się do monitorowania sygnału pożaru II stopnia (pożaru głównego), uszkodzenia systemu i zadziałania stałej instalacji gaśniczej przez cały okres trwania umowy, całą dobę jak również w dni świąteczne i wolne od pracy.

W ramach nadzoru nad monitorowanym obiektem przyjmujemy, rejestrujemy oraz przekazujemy osobom wskazanym przez Zleceniodawcę następujące informacje:

 • Uszkodzenie lub wyłączenie centrali sygnalizacji pożaru
 • Sabotaż lub uszkodzenie urządzenia transmisji alarmów
 • Stała kontrola połączenia pomiędzy Stacją Monitorowania, a centralą sygnalizacji pożaru
 • Zanik zasilania

 • Całodobowy monitoring włamaniowy.
  Zasady stosowane przez PHT SUPON Sp. z o.o. we współdziałaniu z jednostkami terenowymi policji
  • informacja o przełamaniu strefy chronionej, po szybkiej i dokładnej analizie, przekazywana jest do dyżurnego jednostki policji właściwej miejscowo. Stosujemy zasadę najkrótszego obiegu informacji.
  • Operator Stacji monitoringu posiadając łączność z jednostką policji informuje dyżurnego o dokładnym miejscu przełamania strefy chronionej i możliwościach dotarcia do niej (pomieszczenia podpiwniczone, sąsiadujące pustostany, szyby wentylacyjne, itp.),
  • W przypadku uaktywnienia czujników w innych pomieszczeniach chronionego obiektu operator stacji informuje policję o zmianie miejsca pobytu domniemanego sprawcy (w konkretnych przypadkach istnieje możliwość określenia ilości sprawców).
  • W przypadku podłączenia obiektu do systemu każdorazowo uzgadniamy założenia techniczne oraz sposoby prowadzenia interwencji z jednostką policji.

  Monitoring sygnałów systemów alarmowych stosowanych przez PHT SUPON Sp. z o.o.  posiada następujące cechy i zasady funkcjonowania:

  • ciągłą dwustronną transmisję danych (z potwierdzeniem) pomiędzy odbiornikiem sygnałów alarmowych, a systemem alarmowym użytkownika,
  • stałym, 24 godzinnym nadzorem nad systemem alarmowym użytkownika przez kontrolę w określonym przedziale czasowym,
  • możliwością sterowania pewnymi funkcjami w systemie alarmowym użytkownika (np. : załączanie i wyłączanie urządzeń),
  • sygnał alarmu powinien być nośnikiem informacji o zdarzeniu a nie o zadziałaniu systemu alarmowego,
  • sygnał alarmu docierający do policji musi być wcześniej zweryfikowany i stanowić źródło informacji o zaistnieniu rzeczywistego zagrożenia lub o popełnieniu przestępstwa.